CMU Creative Lanna

Read more..

บึงกาฬ
บึงกาฬ เป็นอีกหนึ่งศาสนสถานของชาวพุทธที่ตั้งขึ้นจากความศรัทธา ... ให้โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมซึ่งมีความงดงามตระการตาด้วยว่าเป็นพระพุทธรูปลักษณะเดียว
04 ก.ย. 2562
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

Read more..

เชียงใหม่
เชียงใหม่เป็นเมืองที่ล้อมรอบด้วยภูเขา บริเวณเขตเมืองเก่าของเชียงใหม่ยังคงมีซากกำแพงเมืองและคูเมืองโบราณที่ในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมและศาสนา และยังเป็นที่ตั้งของวัดทางพุทธศาสนาที่ก่อสร้างอย่างประณีตงดงามนับร้อยๆ แห่ง
03 ก.ย. 2562
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

Read more..

3 สนามเด็กเล่นแห่งชาติโอกินาวะ
3 สนามเด็กเล่นแห่งชาติโอกินาวะดินแดนสนามเด็กเล่นที่เปิดโอกาสให้เด็ก ๆ มากมายผ่านการผจญภัย
06 พ.ย. 2562
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

Read more..

Craft Bread บ้านขนมปัง
Craft Bread บ้านทรงกล่องและร้านขนมปังสีครีมหน้าตาแบบหลุดออกมาจากนิตยสารญี่ปุ่น
06 พ.ย. 2562
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

End of content

Address

สำนักงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200

Phone

เบอร์โทร : +66 5394 3154

Email

Office : creativelanna@cmu.ac.th
Site : creativelanna.cmu.ac.th

Social

Copyright © 2019 Chiang Mai University. All Rights Reserved by CMU Creative Lanna.