CMU Creative Lanna

ทำไม...ต้องมี CMU Creative Lanna

เกิดขึ้นจากการร่วมมือกันของคณะ สถาบัน และสำนักงานต่างๆ ที่มีบุคลากร รวมถึงองค์ความรู้ในรูปผลงานวิชาการ งานวิจัย และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับล้านนาศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมองค์ความรู้และแหล่งขององค์ความรู้ด้านล้านนาคดีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อย่างเป็นระบบ มีมาตราฐาน สามารถสืบค้นได้ เพื่อการถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้ล้านนาคดีทั้ง 8 ด้าน ที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้กับสถาบันการศึกษาและประชาชน ผู้สนใจสามารถนำไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมต่อไป

4 แจ่งแห่งล้านนา

เป็นศูนย์รวมและผู้นำขององค์ความรู้ ศิลปะ วัฒนธรรมและการสร้างนวัตกรรมเพื่อดำรงจิตวิญญาณประจำถิ่น
 • ภูมิปัญญาล้านนา

  ภูมิปัญญาล้านนา (Lanna Folk Wisdom) เป็นพัฒนาการของการปรับตัวและปรับวิถีชีวิตของคนไทยวนและชาวล้านนากลุ่มต่างๆให้ผสมผสานกลมกลืนกับธรรมชาติ แล้วถ่ายทอดสืบเนื่องกันมาเป็นเวลานาน

 • คลังความรู้ล้านนา

  เกิดขึ้นจากความร่วมมือกันของคณะ สถาบัน และสำนักต่างๆ ที่มีบุคลากร รวมถึงองค์ความรู้ ในรูปผลงานวิชาการ งานวิจัย และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับล้านนาศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์

 • ล้านนาสร้างสรรค์

  การเรียนรู้ภูมิปัญญาของชาวล้านนาให้เกิดทัศนคติที่ดี จึงอาจเริ่มต้นจากการศึกษาที่ตั้ง สภาพภูมิประเทศ พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ประชากร ความเชื่อ พิธีกรรม การทอผ้าพื้นเมือง การชลประทานโครงสร้างของชุมชน เทคโนโลยีพื้นบ้านและการรักษาโรค ซึ่งจะได้กล่าวถึงต่อไป

 • ภูมิทัศน์วัฒนธรรม

  ดินแดนล้านนามีลักษณะเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนวางแนวจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ระหว่างเทือกเขามีที่ราบอุดมสมบูรณ์ มีแม่น้ำสำคัญไหลผ่านหลายสายคือ แม่น้ำปิง แม่น้ำวัง แม่น้ำยม แม่น้ำน่าน แม่น้ำกก แม่น้ำอิงและแม่น้ำลาว ล้านนาจึงเป็นที่ตั้งถิ่นฐานของชุมชนโบราณมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์

กิจกรรม | นิทรรศการ

คุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการนำนวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านล้านนาไปใช้ประโยชน์
16
ก.ย. 2565
Artisan Magazine Issue 01

เปิดโลกล้านนาคดีผ่านวิถีสล่าพื้นบ้านกับวารสาร ‘Artisan’ ของโครงการจัดตั้งศูนย์ล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการเพื่อมหาวิทยาลัยและชุมชน

มหาวิทยาลัยชั้นนำ รับผิดชอบต่อสังคม และสร้างการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่ยั่งยืน
wrapkit

เป็นศูนย์รวมและผู้นำขององค์ความรู้ ศิลปะ วัฒนธรรม และการสร้างนวัตกรรมเพื่อดำรงจิตวิญญาณประจำถิ่น

ล้านนาสร้างสรรค์

คุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการนำนวัตกรรม และองค์ความรู้ด้านล้านนาไปใช้ประโยชน์

Address

สำนักงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200

Phone

เบอร์โทร : +66 5394 3154

Email

Office : creativelanna@cmu.ac.th
Site : creativelanna.cmu.ac.th

Social

Copyright © 2019 Chiang Mai University. All Rights Reserved by CMU Creative Lanna.