CMU Creative Lanna

การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาเชิงสร้างสรรค์ จากฐานภูมิปัญญา 200ปี ของหมู่บ้านเหมืองกุง จ.เชียงใหม่


01 พ.ย. 2564 | สำนักงานมหาวิทยาลัยโครงการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาเชิงสร้างสรรค์จากฐานภูมิปัญญา 200 ปีของหมู่บ้านเหมืองกุงเพื่อสนับสนุนการเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม” มุ่งสร้างแนวทางการเตรียมความพร้อมให้กับชาวบ้านในด้านการออกแบบพัฒนาและนาเสนอผลิตภัณฑ์ที่สนองตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนการนาอัตลักษณ์งานเครื่องปั้นดินเผาและภูมิปัญญางานเครื่องปั้นดินเผาเหมืองกุง มาใช้ในการปรับภูมิทัศน์ และสร้างบรรยากาศทางกายภาพในพื้นที่ เพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือน เป็นจุดขายที่ส่งเสริมภาพลักษณ์การเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรมทางด้านหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาท้องถิ่น ซึ่งนอกจากจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนแล้วยังก่อให้เกิดคุณค่าและความภาคภูมิใจในอาชีพของบรรพบุรุษและภูมิใจในหน้าที่การเป็นผู้สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ลูกหลานต่อไป


แกลลอรี่

ความรับผิดชอบของบทความนี้เป็นของเจ้าของหน่วยงานผู้ Upload ข้อมูลและรูปภาพ

Address

สำนักงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200

Phone

เบอร์โทร : +66 5394 3154

Email

Office : creativelanna@cmu.ac.th
Site : creativelanna.cmu.ac.th

Social

Copyright © 2019 Chiang Mai University. All Rights Reserved by CMU Creative Lanna.