CMU Creative Lanna

รัฐมนตรี อว.เยือนคุ้มเจ้าบุรีรัตน์ สร้างการรับรู้ด้านล้านนาสร้างสรรค์


13 พ.ย. 2564 | สำนักงานมหาวิทยาลัย
          คำว่า "มรดกทางวัฒนธรรม (Cultural Heritage)" กับจังหวัดเชียงใหม่คงปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นของคู่กันมาอย่างช้านาน บางสิ่งปรากฏให้พบเห็นอยู่ในชีวิตประจำวัน บางสิ่งยังคงรอให้เราเข้าไปศึกษาค้นหา ดังที่ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้กล่าวในวาระเยี่ยมเยือน ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์(เจ้าน้อยมหาอินทร์ ณ เชียงใหม่) ใจความว่า "ช่วงเวลานี้ต้องเอาโอกาส มาก่อนปัญหา แล้วรีบช่วงชิงจังหวะนั้นเพื่อเปิดโอกาส" จะเห็นได้ว่าประโยคสั้นๆนี้ ได้บอกใบ้ถึงบางสิ่งที่เราได้ละเลยไปมากมาย รวมไปถึงมรดกทางวัฒนธรรมที่คงอยู่คู่กับจังหวัดเชียงใหม่ บางทีอาจถึงเวลาแล้วที่เราต้องกลับมาทบทวนอดีตเพื่อพาไปสู่อนาคตและการเปลี่ยนแปลงของโลกที่พลวัฒและผกผันอยู่ตลอดเวลา
          ในโอกาสนี้ รักษาการ ผอ. ศูนย์ล้านนาสร้างสรรค์ และผู้บริหาร รวมถึงคณาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านมรดกทางวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม วิถีชีวิต ด้านล้านนาสร้างสรรค์ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) บนต้นทุนทางวัฒนธรรมล้านนา ร่วมกับท่าน รมต.อว. และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างการรับรู้แก่เครือข่ายข้างต้นที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนจังหวัดเชียงใหม่สู่เมืองมรดกทางวัฒนธรรมต่อไป
แกลลอรี่

ความรับผิดชอบของบทความนี้เป็นของเจ้าของหน่วยงานผู้ Upload ข้อมูลและรูปภาพ

Address

สำนักงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200

Phone

เบอร์โทร : +66 5394 3154

Email

Office : creativelanna@cmu.ac.th
Site : creativelanna.cmu.ac.th

Social

Copyright © 2019 Chiang Mai University. All Rights Reserved by CMU Creative Lanna.