CMU Creative Lanna

เกิดขึ้นจากความร่วมมือกันของคณะ สถาบัน และสำนักต่างๆ ที่มีบุคลากร รวมถึงองค์ความรู้ ในรูปผลงานวิชาการ งานวิจัย และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับล้านนาศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวบองค์ความรู้และแหล่งขององค์ความรู้ด้านล้านนาคดีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อย่างเป็นระบบ มีมาตรฐาน สามารถสืบค้นได้ เพื่อการถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้ล้านนา คดีทั้งแปดด้านที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้กับสถาบันการศึกษาและประชาชน ผู้สนใจ สามารถนำไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมต่อไป
 • ด้านที่ 1 ภาษา วรรณกรรมและวรรณศิลป์

  วรรณกรรม หมายถึง วรรณคดีหรือศิลปะ ที่เป็นผลงานอันเกิดจากการคิด และจินตนาการ ... 1.ภาษาพูด โดยการใช้เสียง 2.ภาษาเขียน โดยการใช้ตัวอักษร ตัวเลข สัญลักษณ์ และภาพ 3. ... กล่าวคือ เป็นวรรณกรรมที่กลั่นกรองและตกแต่งให้ประณีต มีความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ

  08 ส.ค. 2562
  สถาบันวิจัยสังคม
 • ด้านที่ 2 โบราณคดีและประวัติศาสตร์ล้านนา

  เรื่องราวประวัติศาสตร์ศิลปะ โบราณคดี และมรดกศิลปวัฒนธรรมของล้านนา ... เนื้อหาโดยสังเขป. "ล้านนา" ในอดีตเป็นกลุ่มบ้านเมืองหรือแคว้นสำคัญที่มีดินแดนตั้งอยู่บนสี่ลุ่มน้ำในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยคือ ปิง วัง ยม น่าน ... มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้เชี่ยวชาญในด้านประวัติศาสตร์ศิลปะของล้านนา ... บทที่ 2 เมืองและรัฐในเขตภาคเหนือตอนบนก่อนล้านนา

  08 ส.ค. 2562
  สถาบันวิจัยสังคม
 • ด้านที่ 3 ปรัชญา ศาสนา ความเชื่อ ไสยศาสตร์และโหราศาสตร์

  บทความนี้มีความประสงค์ที่จะนำเสนอมุมมองของพระพุทธศาสนาต่อการดูดวงหรือโหราศาสตร์ ... และบุคคลที่จะมาเป็นผู้นำในด้านจิตวิญญาณก็คือ พระสงฆ์ ผู้ที่ชาวบ้านให้ความนับถือ ... ก็ทรงปฏิเสธการนำความเชื่อเรื่องโชคลางและไสยศาสตร์มาเป็นหลักยึดถือในการดำรงชีวิต .... ที่เกี่ยวกับปรัชญาอันสูงยิ่ง เครื่องมือสำคัญของวิชาโหราศาสตร์คือวิชาตรรกศาสตร์

  08 ส.ค. 2562
  สถาบันวิจัยสังคม
 • ด้านที่ 4 ศิลปกรรม หัตถกรรม ดนตรี และนาฏยกรรม

  ล้านนาคือชื่อเรียกดินแดนที่เคยเป็นอาณาจักรล้านนาที่ยิ่งใหญ่ในอดีต ... ภูมิปัญญาวัฒนธรรมด้าน ศิลปหัตถกรรม ดนตรีและนาฏยกรรม ก็มีการสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นหลากหลายรูปแบบ

  08 ส.ค. 2562
  สถาบันวิจัยสังคม
 • ด้านที่ 5 สถาปัตยกรรม

  สถาปัตยกรรมไทย หมายถึงศิลปะการก่อสร้างของไทย อันได้แก่ วัด อาคาร บ้านเรือน โบสถ์ วิหาร วัง สถูป และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ มีลักษณะแตกต่างกันไปตามภูมิศาสตร์ และคตินิยม สถาปัตยกรรมไทย มีมานานตั้งแต่ที่คนไทยเริ่มตั้งถิ่นฐาน วัได้พัฒนาและปรับปรุงรูปแบบสถาปัตยกรรมอันเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิต เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ สภาพภูมิประเทศ โดยเพิ่มเติมใส่เอกลักษณ์ความเป็นไทยเข้าไป ซึ่งนับเป็นการแสดงออกความสามารถของบรรพบุรุษไทย สามารถแบ่งยุคได้เป็น 2 รูปแบบใหญ่ๆ คือ สถาปัตยกรรมไทยสมัยประวัติศาสตร์ และ สถาปัตยกรรมสมัยรัตนโกสินทร์

  08 ส.ค. 2562
  สถาบันวิจัยสังคม
Now viewing : 1 of 1

Address

สำนักงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200

Phone

เบอร์โทร : +66 5394 3154

Email

Office : creativelanna@cmu.ac.th
Site : creativelanna.cmu.ac.th

Social

Copyright © 2019 Chiang Mai University. All Rights Reserved by CMU Creative Lanna.