CMU Creative Lanna

วิชาโบราณคดีนั้นจะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของคนโบราณในทุกมิติ ไม่ว่าจะการกินอยู่ สังคม การเมือง วัฒนธรรม มีความแตกต่างจากการเรียนประวัติศาสตร์เพราะว่าโบราณคดีจะศึกษาจาก วัตถุโบราณหรือสิ่งของเก่าๆ สมัยก่อน และสามารถต่อยอดอาชีพได้ 2 ทาง คือ สายวิชาการ ส่วนใหญ่จะเป็นอาจารย์ และนักโบราณคดีของกรมศิลปากร ถ้าจบทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะส่วนใหญ่จะเป็นภัณฑารักษ์ (curator) มีหน้าที่ดูแล พิพิธภัณฑ์หรือนิทรรศการ รวมถึงการให้ความรู้แก่ผู้ที่มาเยี่ยมชม โดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์ต่างๆ
 • คัมภีร์ใบลาน ของวัดใหญ่นครชุมน์

  ในดินแดนแหลมทองของเรานี้ มีการจารจารึกคัมภีร์พระไตรปิฎกลงบนใบลานเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๐๒๐ ตรงกับสมัยพระเจ้าติโลกราช กษัตริย์แห่งนครพิงค์เชียงใหม่ อาณาจักรล้านนา พระเจ้าติโลกราชทรงเลื่อมใส ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และทรงอุปถัมภ์ให้มีการสังคายนาตรวจชำระและจารจารึกพระไตรปิฎกลงในใบลาน ณ วัดโพธารามมหาวิหาร (วัดเจ็ดยอด) เมืองเชียงใหม่ พระไตรปิฎกฉบับที่สอบชำระในสมัยของพระองค์นี้ ถือเป็นคัมภีร์ที่เป็นหลักฐานสำคัญชิ้นหนึ่งของพระพุทธศาสนาในล้านนาที่สืบทอดมาถึงปัจจุบัน

  08 ส.ค. 2562
  สถาบันวิจัยสังคม
 • เทรนด์งานฝีมืออาเซียน

  มองภาพหัตถกรรมอนาคต เทรนด์งานฝีมืออาเซียน 8 แบรนด์ไทยและเทศจากงาน Crafts Bangkok 2019 ที่ควรค่าแก่การเสียทรัพย์เป็นอย่างยิ่ง!

  10 ต.ค. 2562
  คณะพยาบาลศาสตร์
Now viewing : 1 of 1

Address

สำนักงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200

Phone

เบอร์โทร : +66 5394 3154

Email

Office : creativelanna@cmu.ac.th
Site : creativelanna.cmu.ac.th

Social

Copyright © 2019 Chiang Mai University. All Rights Reserved by CMU Creative Lanna.