CMU Creative Lanna

สร้างสรรค์ภูมิทัศน์ล้านนาสร้างสรรค์ใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


01 พ.ย. 2564 | สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีพันธกิจหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน โดยเฉพาะในยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและของคณะในยุทธศาสตร์ที่ 3 ล้านนาสร้างสรรค์ เป็นการพัฒนาองค์ความรู้ล้านนาและการสร้างนวัตกรรม เพื่อสร้างจิตวิญญาณประจำท้องถิ่นนั้นๆ ดังนั้นจึงเห็นว่าโครงการ Street Art ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (โครงการสร้างสรรค์ภูมิลักษณ์สร้างสรรค์ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่) เป็นกระบวนการที่สร้างโอกาสให้กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการมีส่วนร่วม กับสล่าในชุมชนท้องถิ่น (Social Engagement) ศิลปินแห่งชาติ และศิลปินที่มีชื่อเสียงในระดับชาติ ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียนและจารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น นำมาประยุกต์เป็นงานศิลปกรรมร่วมสมัย (Contemporary Art) โดยผลงานทั้งหมดจะถูกนำมาจัดตั้งถาวรในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อย่างน้อย 5-8 จุด เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนาประยุกต์ ก่อให้เกิดภูมิทัศน์ล้านนาสร้างสรรค์ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจ และยังสร้างให้เกิดความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาล้านนาจากการร่วมสร้างสรรค์ผลงานสล่าท้องถิ่นที่นำเอาเทคนิคและวัสดุในพื้นที่ของตนเองมาร่วมสร้างสรรค์ผลงาน เกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นนำไปสู่ความคิดริเริ่มที่จะพัฒนาตนเอง ส่งเสริมความเข้มแข็งของท้องถิ่น (Local Empowerment) และนำไปสู่การพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยื่นตามหลัก Sustainable Development Goals: SDGs

ทองกวาว จังหวะ สีสันแห่งวัยศึกษา

ลวดลายภูษาล้านนา หมายเลข 1

ลวดลายภูษาล้านนา หมายเลข 2

ดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์

ลานลูกช้าง

แกลลอรี่

ความรับผิดชอบของบทความนี้เป็นของเจ้าของหน่วยงานผู้ Upload ข้อมูลและรูปภาพ

Address

สำนักงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200

Phone

เบอร์โทร : +66 5394 3154

Email

Office : creativelanna@cmu.ac.th
Site : creativelanna.cmu.ac.th

Social

Copyright © 2019 Chiang Mai University. All Rights Reserved by CMU Creative Lanna.