CMU Creative Lanna

ทำไม...ต้องมี CMU Creative Lanna

เกิดขึ้นจากการร่วมมือกันของคณะ สถาบัน และสำนักงานต่างๆ ที่มีบุคลากร รวมถึงองค์ความรู้ในรูปผลงานวิชาการ งานวิจัย และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับล้านนาศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมองค์ความรู้และแหล่งขององค์ความรู้ด้านล้านนาคดีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อย่างเป็นระบบ มีมาตราฐาน สามารถสืบค้นได้ เพื่อการถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้ล้านนาคดีทั้ง 8 ด้าน ที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้กับสถาบันการศึกษาและประชาชน ผู้สนใจสามารถนำไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมต่อไป

4 แจ่งแห่งล้านนา

เป็นศูนย์รวมและผู้นำขององค์ความรู้ ศิลปะ วัฒนธรรมและการสร้างนวัตกรรมเพื่อดำรงจิตวิญญาณประจำถิ่น
 • ภูมิปัญญาล้านนา

  ภูมิปัญญาล้านนา (Lanna Folk Wisdom) เป็นพัฒนาการของการปรับตัวและปรับวิถีชีวิตของคนไทยวนและชาวล้านนากลุ่มต่างๆให้ผสมผสานกลมกลืนกับธรรมชาติ แล้วถ่ายทอดสืบเนื่องกันมาเป็นเวลานาน

 • คลังความรู้ล้านนา

  เกิดขึ้นจากความร่วมมือกันของคณะ สถาบัน และสำนักต่างๆ ที่มีบุคลากร รวมถึงองค์ความรู้ ในรูปผลงานวิชาการ งานวิจัย และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับล้านนาศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์

 • ล้านนาสร้างสรรค์

  การเรียนรู้ภูมิปัญญาของชาวล้านนาให้เกิดทัศนคติที่ดี จึงอาจเริ่มต้นจากการศึกษาที่ตั้ง สภาพภูมิประเทศ พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ประชากร ความเชื่อ พิธีกรรม การทอผ้าพื้นเมือง การชลประทานโครงสร้างของชุมชน เทคโนโลยีพื้นบ้านและการรักษาโรค ซึ่งจะได้กล่าวถึงต่อไป

 • ภูมิทัศน์วัฒนธรรม

  ดินแดนล้านนามีลักษณะเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนวางแนวจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ระหว่างเทือกเขามีที่ราบอุดมสมบูรณ์ มีแม่น้ำสำคัญไหลผ่านหลายสายคือ แม่น้ำปิง แม่น้ำวัง แม่น้ำยม แม่น้ำน่าน แม่น้ำกก แม่น้ำอิงและแม่น้ำลาว ล้านนาจึงเป็นที่ตั้งถิ่นฐานของชุมชนโบราณมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์

กิจกรรม | นิทรรศการ

คุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการนำนวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านล้านนาไปใช้ประโยชน์
21
มี.ค. 2566
Artisan Magazine Issue 06

Artisan วารสารเพื่อการเปิดโลกล้านนาคดีผ่านวิถีสล่าพื้นบ้าน สะพานเชื่?่อมภูมิปัญญาให้ร่วมสมัยของศูนย์ล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

21
ก.พ. 2566
12
ม.ค. 2566
Artisan Magazine Issue 04

ขอพาทุกท่านไปเปิดมุมมองล้านนาสร้างสรรค์ผ่านหลากหลายผลงานออกแบบจากโปรเจ็กต์สุดครีเอทของศูนย์ล้านนาสร้างสรรค์ในเทศกาล Chiang Mai Design Week 2022

โครงการเพื่อมหาวิทยาลัยและชุมชน

มหาวิทยาลัยชั้นนำ รับผิดชอบต่อสังคม และสร้างการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่ยั่งยืน
wrapkit

เป็นศูนย์รวมและผู้นำขององค์ความรู้ ศิลปะ วัฒนธรรม และการสร้างนวัตกรรมเพื่อดำรงจิตวิญญาณประจำถิ่น

ล้านนาสร้างสรรค์

คุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการนำนวัตกรรม และองค์ความรู้ด้านล้านนาไปใช้ประโยชน์

Address

สำนักงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200

Phone

เบอร์โทร : +66 5394 3154

Email

Office : creativelanna@cmu.ac.th
Site : creativelanna.cmu.ac.th

Social

Copyright © 2019 Chiang Mai University. All Rights Reserved by CMU Creative Lanna.